Work­shops

In der mei­nen Pra­xis-Räu­men in Kirchheim/Heimstetten bie­te ich regelmäßig

  • Work­shops zum The­ma Rhe­to­rik, Prä­sen­ta­ti­on und Prä­sen­ta­ti­ons­tech­ni­ken an,
  • Offe­ne Aben­de “Krea­ti­ves Schrei­ben” sowie
  • Semi­na­re zum The­ma Geld, Part­ner­schaft, Selbst­wert und Nar­ziss­mus an